ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Kadeem Nederland zaken verkoopt.
1.2 Kadeem Nederland wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Kadeem Nederland in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Kadeem Nederland sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Kadeem Nederland en aan wie Kadeem Nederland de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Offertes van Kadeem Nederland zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht. 2.2 Vermelding door Kadeem Nederland van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Kadeem Nederland zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Kadeem Nederland zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Kadeem Nederland aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde. 3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Kadeem Nederland voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Kadeem Nederland heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden; d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Kadeem Nederland behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Kadeem Nederland in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
4.2 Kadeem Nederland is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van Kadeem Nederland betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Kadeem Nederland op de geleverde zaken in kennis te stellen.
4.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
4.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Kadeem Nederland om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Kadeem Nederland op vergoeding van de door Kadeem Nederland geleden schade.

5. Betalingen
5.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven. 5.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
5.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
5.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 5.5 Bij levering op afroep is Kadeem Nederland gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
5.6 Koper dient Kadeem Nederland alle kosten te vergoeden die Kadeem Nederland intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
5.7 Koper is gehouden aan Kadeem Nederland zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Kadeem Nederland dat verlangt.
5.8 Bij niet betaling van enig factuur van Kadeem Nederland op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

6. Reclames
6.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Kadeem Nederland mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Kadeem Nederland te worden medegedeeld. 6.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
6.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Kadeem Nederland gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen.
6.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Kadeem Nederland is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
7.2 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
7.3Koper vrijwaart Kadeem Nederland voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding. 7.4Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

8. Ontbinding
8.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Kadeem Nederland niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Kadeem Nederland het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
8.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is Kadeem Nederland gerechtigd de geleverde zaken, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen.

9. Geschillen
9.1 Alle geschillen die voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten of door ons gedane levering en aanbiedingen, of daarmee in verband staan, zullen uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda.